Obteve 3 resultados para o termo de pesquisa placering
Ir para
SV Sueco PT Português
placering (n) [position vis-à-vis surroundings] (u) posição (n) {f} [position vis-à-vis surroundings]
placering (u) lugar {f}
placering (u) local {m}

Traduções de Sueco Português

SV Sinónimos de placering PT Traduções
plats [anställning] (u ме́сто сбо́ра (n)
tjänst [anställning] (u любе́зность (n)
post [anställning] (u за́пись (n)
syssla [anställning] фу́нкция (n)
jobb [anställning] n рабо́та (n)
kommendering [anställning] (u расчёт (n v)
verksamhet [anställning] (u корпора́ция (n)
funktion [anställning] (u фу́нкция (n)
ställning [läge] (u сопротивле́ние (n)
tillstånd [läge] n положе́ние (n v)
situation [läge] (u положе́ние (n v)
omständighet [läge] (u положе́ние (n v)
fläck [plats] (u пя́тнышко (n v)
nivå [plats] (u эшело́н (n v)
ställe [plats] n ме́сто (adj adv n v)
läge [plats] n положе́ние (n v)
anställning [befattning] (u слу́жба (n)
uppgift [befattning] (u фу́нкция (n)