Obteve 11 resultados para o termo de pesquisa sphere
EN Inglês PT Português
sphere (n) [knowledge] terreno (n) {m} [knowledge]
sphere (n) [knowledge] ramo (n) {m} [knowledge]
sphere esfera {f}
sphere (n) [category] esfera (n) {f} [category]
sphere (n) [geometry] esfera (n) {f} [geometry]
EN Inglês PT Português
sphere (n) [knowledge] esfera (n) {f} [knowledge]
sphere (n) [category] campo (n) {m} [category]
sphere (n) [knowledge] campo (n) {m} [knowledge]
sphere (n) [knowledge] especialidade (n) {f} [knowledge]
sphere (n) [knowledge] território (n) {m} [knowledge]
sphere esferada

Traduções de Inglês Português

EN Sinónimos de sphere PT Traduções
world [nature] 世界 (shìjiè)
planet [nature] 行星
universe [nature] 宇宙 (Yǔzhòu)
star [nature] 明星 (míngxīng)
earth [nature] 土壤 (tǔrǎng)
station [status] (zhàn)
circle [place] 圓形
ball [thing]
balloon [shape] 气球
walk [course] (zǒu)