Obteve 14 resultados para o termo de pesquisa settlement
ENInglêsPTPortuguês
settlement(n)[arrangement] acordo(n){m}[arrangement]
settlement(n)[politics] colônia(n){f}[politics]
settlement solução{f}
settlement(n)[arrangement] combinado(n){m}[arrangement]
settlement estabelecimento{m}

Traduções de Inglês Português

ENSinónimos de settlementPTTraduções
compromise[arrangement]sự thoả hiệp(n v)
agreement[arrangement]đồng ý(v)
station[place]nhà ga
organisation[establishment]tổ chức
society[establishment]xã hội
company[establishment]công ty
village[colony]làng quê(n)
contract[agreement]hợp đồng(n v)
truce[finding a middle course]hưu chiến(n)
solution[answer]giải pháp(n)
colony[community]thuộc địa
constitution[treaty]hiến pháp
territory[colonial state]lãnh thổ