Obteve 21 resultados para o termo de pesquisa light
EN Inglês PT Português
light (n) [general] luz (n) {f} [general]
light leveade
light lâmpadas
light (n) [daylight] luz do dia (n) {f} [daylight]
light (n) [daylight] luz do sol (n) {f} [daylight]
EN Inglês PT Português
light débil
light lâmpada {f}
light (n) [smoking] fogo (n) {m} [smoking]
light (a) [weight] leve (a) [weight]
light (a) [air] rarefeito (a) [air]
light fraco {m}
light (v) [cigarette] acender (v) [cigarette]
light (n) [electricity] luz (n) {f} [electricity]
light (n) [daylight] luz (n) {f} [daylight]
light luz {f}
light (v) [lighting] alumiar (v) [lighting]
light (v) [lighting] iluminar (v) [lighting]
light iluminar
light (v) [fireplace] pôr fogo em (v) [fireplace]
light (a) [color] claro (a) [color]
light (v) [fireplace] acender (v) [fireplace]

Traduções de Inglês Português

EN Sinónimos de light PT Traduções
burn [activity] đốt
fire [activity] (informal vụ cháy
shape [attitude] hình dáng
torch [lighting device] đèn pin (n v)
shimmer [glisten] lung linh (v n)
easy [property] dễ dàng
happy [feeling] mừng
angle [opinion] gốc
light bulb [thing] bóng đèn
white [pale] trắng