Obteve 13 resultados para o termo de pesquisa comment
EN Inglês PT Português
comment (n) [books] anotação (n) {f} [books]
comment (n) [books] nota (n) {f} [books]
comment (n) [books] comentário (n) {m} [books]
comment (n v) [programming: remark not affecting behavior] comentário (n v) {m} [programming: remark not affecting behavior]
comment (n) [remark] comentário (n) {m} [remark]
EN Inglês PT Português
comment (v) [books] anotar (v) [books]
comment (n) [remark] observação (n) {f} [remark]
comment (v) [criticism] observar (v) [criticism]
comment (v) [books] comentar (v) [books]
comment (v) [criticism] comentar (v) [criticism]
comment (v) [general] comentar (v) [general]
comment (v) [general] dar uma opinião (v) [general]
comment (v) [books] fazer anotações (v) [books]

Traduções de Inglês Português

EN Sinónimos de comment PT Traduções
discussion [discourse] 討論
article [publishing] 文章 (wénzhāng)
opinion [remark] 意見
say [express a view]
story [article] 故事 (gùshi)
talk [utterance] 說話 (yǔyán)
conversation [utterance] 會話
speech [utterance] 語言
maxim [saying] 諺語 (zhēnyán)
proverb [saying] 箴言 (zhēnyán)