Português Tcheco
sinal de trânsito semafor
sinal verde zelená
sinalizar mávnout
sinapse synapse
sinceridade upřímnost
sincero vážný
Sinclair Lewis Sinclair Lewis
Sincretismo Synkretismus
Sincronicidade Synchronicita
sincronizar synchronizovat
Sind Sind
Sindar Sindar
sindicato odbory
sindicatos odbory zaměstnanecké
sinecologia ekologie společenstev
sineiro zvoník
Sinestesia Synestezie
sinete pečeť
Sinferopol Simferopol
sinfonia symfonie
Singapura Singapur
singapurense singapurský
singapuriano singapurský
Single Singl
Single player Hra jednoho hráče
Single UNIX Specification Single UNIX Specification
singular jednotné číslo
singularidade singularita
Singularidade gravitacional Gravitační singularita
Singularidade tecnológica Technologická singularita
sinistro levý
Sinkiang Sin-ťiang
Sinn Féin Sinn Féin
sino zvon
Sinop Sinopská provincie
Sinquião Sin-ťiang
Sint Maarten Svatý Martin
Sint-Truiden Sint-Truiden
sintaxe syntax
sintetizador syntezátor
sintoma příznak
sintomas clínicos příznak klinický
sinuca kulečník
sinusite sinusitida
Sinápsida Synapsida
sinédoque synekdocha
sinónimo synonymum
sinônimo synonymum
Sion Sion
Sionismo Sionismus
Sioux Súové
Siouxsie and the Banshees Siouxsie and the Banshees
SIP Session Initiation Protocol
Siquim Sikkim
Sir Dária Syrdarja
Siracusa Siracusa
sirena siréna
sirene siréna
Sirenia Sirény
Siret Siret
siri krab
Sirius Sírius
Sirius Black Sirius Black
siríaco syrština
Sisak Sisak
sismo zemětřesení
Sismologia Seismologie
sismos zemětřesení
siso zub moudrosti
sistema systém
sistema auditivo sluchový orgán
sistema binário dvojhvězda
sistema cardiovascular kardiovaskulární systém
Sistema Central Kastilské pohoří
Sistema CGS de unidades Soustava CGS
Sistema circulatório Oběhová soustava
Sistema Complemento Komplement
Sistema de arquivos virtual Virtuální souborový systém
Sistema de castas da Índia Kastovní systém
Sistema de controle de versão Verzování
Sistema de coordenadas Soustava souřadnic
Sistema de coordenadas cartesiano Kartézská soustava souřadnic
Sistema de cremalheira Ozubnicová dráha
Sistema de detecção de intrusos IDS
Sistema de equações lineares Soustava lineárních rovnic
Sistema de escrita Seznam písem
Sistema de exploração Operační systém
Sistema de ficheiros Souborový systém
Sistema de gerenciamento de banco de dados Systém řízení báze dat
Sistema de gerenciamento de conteúdo Systém pro správu obsahu
Sistema de grande porte Mainframe
Sistema de informação de gestão Manažerský informační systém
Sistema de numeração Číselná soustava
Sistema de numeração decimal Desítková soustava
Sistema de Posicionamento Global Global Positioning System
Sistema de Raunkjær Raunkiaenerův systém životních forem
Sistema de suporte à decisão Systémy pro podporu rozhodování
Sistema de votação Volební systémy
sistema digestivo trávicí soustava
sistema digestório trávicí soustava
Sistema digital Digitální
Sistema Echelon Echelon
Sistema embarcado Embedded systém
sistema endócrino endokrinní systém
Sistema esférico de coordenadas Sférická soustava souřadnic
Sistema Europeu de Bancos Centrais Evropský systém centrálních bank
Sistema frontal Atmosférická fronta
Sistema hexadecimal Hexadecimální soustava
Sistema Ibérico Iberské pohoří
sistema imunitário imunitní systém
Sistema Internacional de Unidades Soustava SI
sistema judicial systém soudní
sistema jurídico comunitário systém legislativní Společenství
sistema legal systém právní
sistema linfático lymfatický systém
Sistema Monetário Europeu Evropský měnový systém
sistema muscular svalový systém
sistema nervoso nervová soustava
sistema nervoso central centrální nervová soustava
sistema nervoso simpático sympatická nervová soustava
Sistema octal Osmičková soustava
sistema operacional operační systém
Sistema operacional tipo Unix UN*X
sistema operativo operační systém
sistema pericial systém expertní
sistema respiratório dýchací ústrojí
Sistema Réti Rétiho hra
Sistema sensorial Smyslová soustava
sistema solar sluneční soustava
Sistema tegumentar Kůže
sistemas agrícolas agroekosystém
sistemas de alerta systém včasné výstrahy
sistemas de apoio à decisão systém podporování rozhodnutí
sistemas de comunicações komunikační systém
sistemas de condutas tvorba kanálů
sistemas de contabilidade účetní systém
sistemas de coordenadas systém koordinační
sistemas de cultivo systém kultivační
sistemas de drenagem systém odvodňovací
sistemas de drenagem artificiais systém odvodňovací umělý
sistemas de exploração agrícola metoda v zemědělství
sistemas de informação informační systém
sistemas de informação ambiental informační systém o životním prostředí
sistemas de informação bibliográfica bibliografický informační systém
sistemas de informação de referência referenční informační systém
sistemas de informação geográfica geografický informační systém
sistemas de irrigação systém zavlažovací
sistemas de processamento de dados systém zpracování dat
sistemas de protecção ochranný systém
sistemas de salvamento záchranný systém
sistemas digitais de processamento de imagens digitální systém pro zpracování obrazových dat
sistemas digitais SIG digitální systém GIS
sistemas documentais dokumentační systém
sistemas económicos ekonomický systém
sistemas educativos systém vzdělávací
sistemas periciais systém expertní
sistematizar systematizovat
sistematização systematizace
sistemática systematika
sistemático systematický
Sistro Sistrum
Sisyrinchium Badil
sitar sitár
Sitcom Sitcom
Site Website
Sith Sith