Português Polonês
consciencioso skrupulatny
consciente przytomny
conscientemente świadomie
consciência sumienie
consciência ambiental świadomość ekologiczna
consciência do cidadão świadomość społeczna
conscrito poborowy
conscrição pobór
conseguido udany
conseguir być
conselheiro doradca
conselho porada
Conselho da Europa Rada Europy
Conselho da UE Rada Unii Europejskiej
Conselho da União Europeia Rada Unii Europejskiej
Conselho de Ministros da CE Rada Ministrów Unii Europejskiej
Conselho de Segurança das Nações Unidas Rada Bezpieczeństwa ONZ
Conselho Económico e Social das Nações Unidas Rada Gospodarcza i Społeczna ONZ
Conselho Europeu de Estudantes de Tecnologia BEST
Conselho Europeu do Ambiente Europejska Rada Ochrony Środowiska
Conselho Federal Rada Federalna
Conselho Federal suíço Szwajcarska Rada Związkowa
Conselho Internacional de Críquete International Cricket Council
Conselho Internacional de Monumentos e Sítios Międzynarodowa Rada Ochrony Zabytków i Miejsc Historycznych
Conselho Jedi Rada Jedi
Conselho Mundial de Boxe World Boxing Council
Conselho Mundial de Igrejas Światowa Rada Kościołów
Conselho Nórdico Rada Nordycka
Conselho operário Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich
Conselho Supremo das Cortes Islâmicas Unia Trybunałów Islamskich
Conselhos locais de Malta Podział administracyjny Malty
consenso umowa
consentimento pozwolenie
consentir przyzwalać
consequentemente więc
consequência konsekwencja
consequências ambientais skutek ekologiczny
consertar naprawiać
conserto naprawa
conservador konserwatywny
conservadorismo konserwatyzm
conservantes środek konserwujący
conservas konserwa
Conservatório de música Konserwatorium
conservação ochrona
Conservação da massa Prawo zachowania masy
conservação da natureza prawo ochrony przyrody
conservação da paisagem ochrona krajobrazu
conservação de alimentos konserwacja żywności
Conservação de carga Zasada zachowania ładunku
conservação de monumentos ochrona zabytków
conservação de recursos ochrona zasobów
conservação de terras ochrona gruntów
conservação do ambiente ochrona środowiska
considerar rozważać
consideravelmente znacznie
considerável znaczący
consigo Pan
consistir składać się
consistência konsystencja