Obteve 25 resultados para o termo de pesquisa disorder
ENInglêsPTPortuguês
disorder(n)[objects] bagunça(n){f}[objects]
disorder desordempado
disorder(v)[disorganize] fazer confusão(v)[disorganize]
disorder(v)[disorganize] desordenar(v)[disorganize]
disorder(v)[disorganize] desorganizar(v)[disorganize]
ENInglêsPTPortuguês
disorder(n)[objects] desarrumação(n){f}[objects]
disorder(n)[confusion] desbaratamento(n){m}[confusion]
disorder(n)[confusion] caos(n){m}[confusion]
disorder(n)[confusion] desorganização(n){f}[confusion]
disorder(n)[objects] zona(n){f}[objects]
disorder(v)[disorganize] bagunçar(v)[disorganize]
disorder(n)[medicine] mal estar(n){m}[medicine]
disorder(n)[medicine] indisposição(n){f}[medicine]
disorder(n)[confusion] confusão(n){f}[confusion]
disorder(n)[confusion] bagunça(n){f}[confusion]
disorder(n)[unrest] distúrbio(n){m}[unrest]
disorder(n)[unrest] convulsão(n){f}[unrest]
disorder(n)[violence] desordem(n){f}[violence]
disorder(n)[unrest] desordem(n){f}[unrest]
disorder(n)[objects] desordem(n){f}[objects]
disorder(n)[confusion] desordem(n){f}[confusion]
disorder(n)[absence of order] desordem(n){f}[absence of order]
disorder(n)[violence] tumulto(n){m}[violence]
disorder(n)[unrest] tumulto(n){m}[unrest]
disorder(n)[unrest] agitação(n){f}[unrest]

Traduções de Inglês Português

ENSinónimos de disorderPTTraduções
battle[disturbance]trận đánh
anarchism[disturbance]chủ nghĩa vô chính phủ
disease[ailment]căn bệnh(n v)
illness[ailment]sự đau yếu
upset[break up]tức(adj n v)
poverty[filth]nghèo
injury[health]sự làm hại
ill[health]bệnh
chaos[muddle]hỗn loạn
revolution[sudden violence]cách mệnh(n)
anarchy[tumult]vô chính phû