Português Inglês
mobília furnishing
mocassim moccasin
Mocergo Bat
mochila backpack
mochila escolar school bag
mochileiro backpacker
mocho owl
mocho galego little owl
Mocho-de-faces-brancas Southern White-faced Owl
Mocho-de-orelhas-africano African Scops Owl
Mocho-diabo Stygian Owl
Mocho-duende Elf Owl
Mocho-d’orelhas European Scops Owl
Mocho-galego Little Owl
Mocho-pigmeu Pygmy Owl
mochor owlrameent
Mochovce Mochovce
mocidade adolescence
mocinha girl
mocinho boy
Mock Object Mock object
Moclobemida Moclobemide
mocréia hag
Moctezuma I Moctezuma I
Mocímboa da Praia Mocimboa da Praia
Mocònesi Mocònesi
Mocó Rock Cavy
moda style
moda passageira fadlmeent
Moda punk Punk fashion
modaar style
modal modal
Modalen Modalen
modalidade mode
Modchip Modchip
Modding Modding
Mode Fashion
modelador modeler
modelador(cinta) foundationt
modelagem model
modelar model
modelação modelling
modelo picture
modelo (moda) manikinlyent
Modelo atômico de Rutherford Rutherford model
Modelo atômico de Thomson Plum pudding model
Modelo climático Climate model
Modelo cíclico Cyclic model
modelo da cobertura por leis covering law model
Modelo de Kübler-Ross Elisabeth Kübler-Ross
Modelo de Objeto de Documentos Document Object Model
Modelo de organizações internacionais Model United Nations
Modelo de Solow Exogenous growth model
modelo de visitação model home
Modelo dos gansos voadores Flying Geese Paradigm
Modelo em cascata Waterfall model
Modelo em espiral Spiral model
Modelo hierárquico Hierarchical model
Modelo multidimensional Multidimensional database
Modelo OSI OSI model
modelos model
modelos de desenvolvimento development model
modelos globais global model
modelos terrestres digitais digital land model
modem modem
Modena Modena
moderada moderate
moderadamente moderately
moderado abstemious