Português Inglês
acrópole acropolis
Acrópole de Atenas Acropolis of Athens
acróstico acrostic
acrômio acromion
acrônimo acronym
Acta de Chapultepec Inter-American Treaty of Reciprocal Assistance
Actaea Actaea
actante actant
actema acteme
Actenoides concretus Rufous-collared Kingfisher
Actenoides hombroni Blue-capped Kingfisher
Actenoides lindsayi Spotted Kingfisher
Actenoides monachus Green-backed Kingfisher
Acteon Actaeon
actigrafia actigraphy
actina actin
actinicamente actinically
Actinidia Actinidia
Actinidia chinensis Actinidia chinensis
Actinidiaceae Actinidiaceae
actinidina actinidin
actinina actinin
actinismo actinism
actino- actino-
actinobacilose actinobacillosis
Actinobacteria Actinobacteria
actinobactéria actinobacterium
Actinocladum Actinocladum verticillatum
actinolita actinolite
actinolite actinolite
actinolito actinolite
actinologia actinology
actinolítico actinolitic
actinometria actinometry
actinomiceta actinomycete
actinomicina actinomycin
actinomicose actinomycosis
actinomicótico actinomycotic
actinomorfo actinomorphic
actinométrico actinometric
Actinopterygii Actinopterygii
actinopterígio actinopterygian
actinorriza actinorhiza
actinostelo actinostele
actinostélico actinostelic
actinoterapia actinotherapy
actinídeos actinide
Actinídio Actinide
actinógrafo actinograph
actinómetro actinometer
actinômetro actinometer
Action Française Action Française
ActionScript ActionScript
Active Directory Active directory
Active Virus Shield AOL Active Virus Shield
ActiveX Component Object Model
Actividade Buoyancy
actividade sísmica seismic activity
actividades antrópicas anthropic activity
actividades de produção manufacturing activity
actividades económicas economic activity
actividades empresariais business activity
actividades industriais industrial activity
actividades institucionais institutional activity
actividades militares military activities
actividades recreativas leisure activity
actividades recreativas locais local recreation
actividades sísmicas seismic activity
actividades terrestres land-based activity
activina activin
Activismo pedófilo Pro-pedophile activism
activista activist
activo fixo fixed asset
acto de fumar smoking
Acto de União Act of Union
Acto falho Freudian slip
acto legislativo act
Acto Único Europeu Single European Act
actomiosina actomyosin
Actor Actor
actos comunitários Community act
actos ilícitos wrongful act
actos jurídicos juridical act
actos legislativos act
ActRaiser ActRaiser
actriz actor
Actróide Actroid
Actualidade Current affairs
Actualmente Moment
Actuação Game
actuário actuary
actígrafo actigraph
actínia actinia
actínico actinic
actínido actinide
actínio actinium
Acube Akkub
acuidade acuteness
acuidade auditiva hearing acuity
acuidadeo sharpnesss
aculeado aculeate
aculeiforme aculeiform
Aculeola nigra Hooktooth dogfish
aculeolado aculeolate
aculturacional acculturational
acultural acultural
aculturalmente aculturally
aculturante acculturative
aculturar acculture
aculturativo acculturative
acumbente accumbent
acume acumen
acumetria acoumetry
acuminado acuminate
Acuminite Acuminite
acumulado accumulated
acumulador battery
acumuladores accumulator
acumular pile up
acumular-se drift