Português Tcheco
ruído hluk
ruído aerodinâmico aerodynamický hluk
ruído ambiental hluk v životním prostředí
ruído branco bílý šum
ruído da indústria průmyslový hluk
ruído da vizinhança hluk z blízkého okolí
ruído de aeronaves hluk z letecké dopravy
ruído de animais zvuky vydávané zvířaty
ruído de construção stavební hluk
ruído de fundo hluk v pozadí
ruído de transmissão aérea hluk přenášený vzduchem
ruído do comércio hluk z obchodní činnosti
ruído do tráfego hluk z dopravy
ruído doméstico hluk z domácností
ruído impulsivo šum impulsní
ruído intermitente hluk přerušovaný
ruído reverberante hluk z dopravy silniční
ruína ruina
Ružomberok Okres Ružomberok
RV Virtuální realita
Ryan Babel Ryan Babel
Ryan Giggs Ryan Giggs
Ryszard Kapuściński Ryszard Kapuściński
Ryugyong Hotel Hotel Rugyong
Rzeszów Řešov
Rábano-silvestre Křen selský
rádio radium
rádon radon
Rádula Radula
rápida rychlý
rápido rychlý
râguebi ragby
žába
rãs žába
Re
Réaumur Stupeň Réaumura
Récia Raetie
régua pravítko
régua de cálculo logaritmické pravítko
rénio rhenium
réplica replika
répteis plaz
réptil plaz
Réquiem Requiem
rés do chão přízemí
rênio rhenium
rígido tuhý
Río Negro Río Negro
Ródano Rhône
Ródano-Alpes Rhône-Alpes
ródio rhodium
Rómulo Augusto Romulus Augustus
Rómulo e Remo Romulus a Remus
rótulo ecológico značka ekologická
rótulo ecológico da CE značení ekologické ES
Røros Røros
Rúben Reuben
rúbeo červený
Rúbeo Hagrid Rubeus Hagrid
rúbido červený
rúgbi ragby
rúmen bachor
rússeo červený
Rússia Rusko
Rússia Unida Jednotné Rusko
rústico prostý