Português Tcheco
Resveratrol Resveratrol
Resíduo Odpad
resíduos odpady
resíduos agrícolas odpady ze zemědělství
resíduos animais odpad živočišného původu
resíduos compostáveis odpady kompostovatelné
resíduos da destilação vináza
resíduos da destilação do vinho ou das beterrabas vináza
resíduos de combustão rezidua ze spalování
resíduos de demolição odpady z demolic
resíduos de desfibrador drtič odpadů
resíduos de dragagem materiál vybagrovaný
resíduos de edifícios stavební odpady
resíduos de embalagens odpady z obalů
resíduos de jardins odpady zahradní
resíduos de metais odpady kovové
resíduos de papel papír odpadový
resíduos de pesticidas pesticid reziduální
resíduos de plásticos odpady plastové
resíduos do consumidor odpady spotřební
resíduos domésticos odpady domovní
resíduos farmacêuticos odpady farmaceutické
resíduos hospitalares odpady nemocniční
resíduos industriais odpady průmyslové
resíduos inertes odpady inertní
resíduos laboratoriais odpady z laboratoří
resíduos líquidos odpady kapalné
resíduos minerais odpady minerální
resíduos orgânicos odpady organické
resíduos pastosos odpady pastovité
resíduos perigosos odpady nebezpečné
resíduos petrolíferos znovuzískávání ropy z havárií
resíduos químicos odpady chemické
resíduos radioactivos odpady radioaktivní
resíduos sólidos volumosos odpady velkorozměrné
resíduos urbanos odpady komunální
resíduos volumosos odpady obtížně zneškodnitelné
reta rovinka
Reta de Euler Eulerova přímka
retalho maloobchod
retardado kokot
reter ponechat
retesado napjatý
Rethymno Rethymnon
reticente tichý
reticulado completo úplný svaz
Reticulum Souhvězdí Sítě
Reticências Elipsa
retina sítnice
retirada ústup